Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos.

 1. Šios pirkimo taisyklės nustato Pardavėjo, www.mokykla.autotestai.lt, ir Pirkėjo, subjekto, perkančio Pardavėjo siūlomas prekes, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant paslaugas internetinėje svetainėje Autotestai.lt.
 2. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pirkėjas, pirkdamas prekes, kartu patvirtina, jog su šiomis Taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.
 3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles. Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios paslaugų užsakymo metu. Pirkdamas paslaugas po Taisyklių pakeitimo, Pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie Pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.
 4. Jeigu kompiuterio įstrižainė mažesnė ir dėl to nesimato visas langas, rekomenduojame  susimažinti rezoliuciją, paspaudus „ctrl“ ir „ –„  klavišus.

 

Paslaugų kaina, trukmė, prisijungimo sąlygos.

 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti internetinėje svetainėje www.mokykla.autotestai.lt parduodamų produktų kainas.
 2. Prieigos laikas prie produktų neribojamas.
 3. Produktas skirstomas į pilną versiją, kurios kaina €17 ir nepilną versiją, kurios kaina €9.
 4. Į pilną versiją įskaičiuoti nuotoliniai KET teorijos kursai (vaizdo klipai), atsisiuntimai (el. knygutės), 1 mėn. KET testų kodas, mokytojo pagalba (el. paštu) ir medžiagos atnaujinimai.
 5. Į nepilną versiją įskaičiuoti nuotoliniai KET teorijos kursai (vaizdo klipai) ir medžiagos atnaujinimai.

 

Pinigų grąžinimas.

 1. Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti aiškų pareiškimą el. paštu mokykla@autotestai.lt, kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas susigrąžinti sumokėtus pinigus už prekę.
 2. Pareiškimą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už prekę. Pareiškimas turi būti pateiktas tik iš to el. pašto adreso, kuris buvo nurodytas pirkimo metu. Pinigus ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos grąžinsime į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas.
 3. Pinigų grąžinimo pareiškimas el. paštu mokykla@autotestai.lt priimamas ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas po pirkimo.
 4. www.mokykla.autotestai.lt pasilieka teisę atšaukti arba keisti pinigų grąžinimo taisykles bet kuriuo metu, be iš ankstinio įspėjimo.

 

Atsakomybės apribojimas.

 1. Laikoma, kad naudojimasis www.mokykla.autotestai.lt vykdomas nepriekaištingai, jei www.mokykla.autotestai.lt svetainė ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Pardavėjas neatsako už www.mokykla.autotestai.lt ar jos duomenų bazės sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti.
 2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, apie tai nedelsiant privalo informuoti Pardavėją.
 3. Pirkėjas visiškai atsako už pateiktos informacijos atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
 4. Pardavėjas neatsako už žalą, kurią Pirkėjas patiria dėl neteisingų  mokėjimų atlikimo per Paysera.lt sistemą.

 

Asmens duomenų apsauga.

 1. Pirkėjas internetinėje svetainėje www.mokykla.autotestai.lt pagal poreikį pateikia savo el.pašto adresą. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis laisva valia.
 2. Pirkėjas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Pirkėjo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 3. Pardavėjas įsipareigoja neteikti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
 4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę siųsti Pirkėjui Pardavėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus, informacinius pranešimus, naudoti jo duomenis rinkodaros tikslams. Pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Pardavėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
 5. Pirkėjo asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103).

 

 

Intelektinės nuosavybės teisės.

 1. Pardavėjas yra visų teisių į www.mokykla.autotestai.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, logotipai ir pan., pateikiami www.mokykla.autotestai.lt, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės svetainės www.mokykla.autotestai.lt darbui, saugumui ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo paskyrą.
 3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.mokykla.autotestai.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Pardavėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Taikytina teisė.

 1. Šioms Taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.